Regulamentul Consiliului

Regulamentul Consiliului

APROBAT

                                                                                                       prin Decizia Consiliului orăşenesc nr. 6/4 din  07.08. 2015

 

REGULAMENTUL

de constituire şi funcţionare a Consiliului orăşenesc Teleneşti

-Consiliul Orăşenesc Teleneşti  este autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ teritoriale Teleneşti aleasă în vederea soluţionării problemelor de interes local.

-Consiliul orăşenesc se alege prin vot universal,,egal,,direct şi liber exprimat, pentru un mandat de 4 ani.

-Consiliul orăşenesc Teleneşti este compus din 17 consilieri aleşi în condiţiile prevăzute de codul electoral.

-Consiliul orăşenesc îşi exercită mandatul de la data declarării ca legal constituit pînă la data constituirii legale a consiliului nou-ales.

 1. Prima şedinţă a consiliului local, se convoacă, în condiţiile Legii privind administraţia publică locală, în termen de 20 de zile de la data validării mandatelor de consilier.

Consiliul local, este legal constituit dacă sînt validate mandatele a cel puţin două treimi din numărul de consilieri.

Convocarea consilierilor consiliului local în prima şedinţă a consiliului se face prin hotărîre a consiliului electoral de circumscripţie.

Prima şedinţă a consiliului local, este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care această majoritate nu poate fi asigurată, şedinţa se ţine peste 3 zile, respectîndu-se aceleaşi condiţii. Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este deliberativă, se procedează la o nouă convocare, peste 3 zile. La această nouă, a treia convocare, şedinţa este deliberativă dacă se asigură prezenţa majorităţii consilierilor aleşi. În situaţia  în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, consiliul nu poate fi convocat şi de această dată, el se consideră dizolvat de drept.

Lucrările primei şedinţe sînt conduse de cel mai în vîrstă consilier, asistat de 1 sau 2 dintre cei mai tineri consilieri prezenţi la şedinţă.

La prima şedinţă a consiliului participă şi reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie.

 1. Reprezentantul consiliului electoral de circumscripţie aduce la cunoştinţa consilierilor hotărîrea instanţei judecătoreşti privind legalitatea alegerilor din circumscripţia respectivă şi rezultatele validării mandatelor consilierilor şi le înmînează legitimaţiile.
 2. După constituirea legală a consiliului local, consilierii formează fracţiuni, alianţe, blocuri.

Fracţiunea constă din cel puţin 3 consilieri.

Fracţiunile se constituie, de regulă, la prima şedinţă a consiliului, în bază de liste ale partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale. Constituirea fracţiunii se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea fracţiunii se transmit preşedintelui şedinţei pentru a fi anexate la procesul-verbal al şedinţei consiliului.

Consilierii din partea partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale care nu au întrunit numărul necesar pentru a constitui o fracţiune, precum şi consilierii independenţi se pot reuni pentru a constitui o fracţiune sau se pot afilia altor fracţiuni.

Fracţiunile constituite îşi aleg organele de conducere sau conducătorii.

Alianţele şi blocurile se constituie din mai multe fracţiuni şi din consilierii independenţi, după constituirea fracţiunilor. Constituirea alianţelor şi blocurilor se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia cu privire la constituirea alianţei sau blocului se anexează la procesul-verbal al şedinţei consiliului în cadrul căreia este anunţată constituirea acestora.

 1. După validarea mandatului primarului, consiliul orăşenesc alege în conformitate cu art. 14 (2) lit t) art.31 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală la propunerea primarului viceprimarul.
 2. Secretarul consiliului orăşenesc este şi secretar al oraşului şi este desemnat conform art.37-39 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.

Capitolul  II

CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIILOR CONSULTATIVE

DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI

7.Consiliul local estte constituit din 3 comisii consultative de specialitate pentru următoarele principale domenii de activitate:

– Comisia pentru economie, buget-finanţe şi administrarea domeniului public;

– Comisia pentru agricultură, ecologie, urbanism şi amenajarea teritoriului;

– Comisia pentru învăţămînt,protecţie socială, sănătate, familie şi copii, cultură şi culte, activităţi sportive.

 1. Domeniile de activitate în care se formează comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care întotdeauna trebuie să fie impar, se stabilesc de către consiliul local, în funcţie de specificul şi necesităţile fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. La decizia consiliului, comisia poate fi formată pentru mai multe domenii de activitate.
 2. Comisiile de specialitate se formează pe întreaga durată de activitate a consiliului. Membri ai acestora pot fi numai consilierii. Activitatea în cadrul comisiilor nu este remunerată.
 3. Comisiile de specialitate sînt structuri de lucru consultative ale consiliilor şi sînt menite să asigure eficienţa activităţii lor. Comisiile de specialitate poartă răspundere în faţa consiliului şi sînt subordonate acestuia.
 4. Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin vot deschis al majorităţii membrilor săi, preşedintele şi secretarul său.
 5. Şedinţa comisiei de specialitate se convoacă de preşedintele acesteia, iar în absenţa lui – de secretarul comisiei. Comisiile se convoacă, ori de cîte ori este necesar, la decizia preşedintelui comisiei.

Şedinţa comisiei este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi majoritatea membrilor comisiei.

Şedinţele comisiei, de regulă, sînt publice.

La şedinţa comisiei pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu sînt membri ai acestei comisii.

Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul primăriei sau din afara acestora. La şedinţele comisiei au dreptul să participe şi consilierii ale căror propuneri fac obiectul lucrărilor comisiei.

Comisia poate decide ca la unele dezbateri să fie prezente şi alte persoane interesate sau reprezentanţi ai mass-media.

 1. Membrii comisiei de specialitate sînt înştiinţaţi despre şedinţa acesteia de către preşedintele şi/sau secretarul comisiei, cu asistenţa secretarului consiliului.
 2. În exercitarea atribuţiilor, comisia de specialitate adoptă decizii cu votul deschis al majorităţii membrilor săi.

Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru consiliul respectiv.

 1. Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.

Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare fracţiune, iar a consilierilor independenţi – de către consiliu, avîndu-se în vedere, de regulă, pregătirea lor profesională şi domeniul de activitate a comisiei.

În funcţie de numărul membrilor consiliului şi numărul comisiilor de specialitate, un consilier poate face parte din 1-2 comisii, dintre care una este comisia de bază a acestuia.

 1. Comisiile de specialitate are următoarele atribuţii principale:
 2. a) identifică şi examinează problemele din domeniul ei de activitate care necesită soluţionare de către consiliu;
 3. b) analizează proiectele de decizii ale consiliului şi prognozează consecinţele realizării acestora;
 4. c) întocmeşte avize asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezintă consiliului;
 5. d) se pronunţă asupra altor chestiuni remise comisiei spre avizare de către consiliu.

Comisia de specialitate îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date prin decizie a consiliului, dacă acestea ţin de domeniul de activitate a comisiei.

 1. Preşedintele comisiei de specialitate exercită următoarele atribuţii principale:
 2. a) reprezintă comisia în raporturile cu consiliul şi cu celelalte comisii;
 3. b) convoacă şi conduce şedinţele acesteia;
 4. c) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane interesate, dacă este necesar;
 5. d) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;
 6. e) anunţă rezultatul votării în cadrul comisiei, pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei;
 7. f) susţine în şedinţele consiliului avizele formulate de comisie.

Preşedintele comisiei exercită şi alte atribuţii referitoare la asigurarea organizatorică a activităţii comisiei, prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliu.

 1. Comisiile de specialitate îndeplinesc orice atribuţii sau însărcinări date prin hotărîri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii speciale:

 • Comisia pentru economie, buget-finanţşe şi administrarea domeniului public.
 1. avizează sau aprobă, după caz, studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială a localităţii,
 2. avizează bugetul local, împrumuturile, virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare; avizează contul de încheere a exerciţiului bugetar, impozite şi taxe locale, precum şi taxe speciale, în condiţiile legii;
 3. avizează organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a apararatului propriu de specialitate, ale instituţiilor şi serviciilor publice;
 4. administrează domeniul public şi domeniul privat al oraşului;
 5. avizează darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a localităţii;
 6. avizează vînzarea, concesionarea sau înscrierea bunurilor proprietate privată a localităţii;
 7. propune asigurarea mijloacelor materiale şi financiare necesare în vederea realizării documentaţiei de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţii precum şi alocarea de fonduri din bugetul local pentru acţiuni de apărare împotriva inundaţiilor, incendiilor, dezastrelor şi fenomenelor meteorologice periculoase;
 8. avizează documentaţia tehnico-economică pentru lucrările de investiţii de interes local şi asigură condiţiile necesare în vederea realizării acestora;
 9. asigură libertatea comerţului şi încurajează libera iniţiativă, în condiţiile legii.
 • Comisia pentru agrcultură, ecologie, urbanism şi amenajarea teritoriului.
 1. avizează documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului, cu respectarea Regulamentului de urbanism; avizează documentaţia pentru problemele din agricultură şi ecologie;
 2. analizează şi aprobă, în condiţiile legii, documetnaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism, agricultură şi ecologie a localităţii;
 3. propune măsurile necesare pentru construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor, podurilor, podeţelor şi şanţurilor, amenajarea şi curăţirea cursurilor de apă şi a malurilor acestora;
 4. acţionează pentru protecţia şi refacerea mediului înconjurător, în scopul creşterii calităţii vieţii; contribuie la protecţia, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale, în condiţiile legii;
 5. propune înfiinţarea şi organizarea de tîrguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţie, baze sportive şi asigură buna funcţionare a acestora;
 6. elaborează studii privind domeniul public al oraşului şi stadiul actual de valorificare, precum şi fundamentarea  unor porograme pentru asigurarea folosirii acestui potrivit destinaţie şi dezvoltării sale, la cererea  consiliului sau din proprie iniţiativă,;
 7. supraveghează inventarierea anuală a patrimoniului public şi privat al oraşului şi efectuează controlulasupra modului de folosire;
 8. asigură luarea măsurilor necesare în vederea, conservarea şi protecţia mediului, menţinerea în stare corespunzătoare a spaţiilor verzi şi a locurilor de agrement, extinderea obiectelor similare existente, precum şi realizarea altor noi.
 • Comisia pentru problemele sociale, învăţămînt, sănătate, familie şi copii, cultură şi culte, activităţi sportive.
 1. urmăreşte şi controlează activitatea instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, sănătate, cultură tineret şi sport, apărarea ordinii publice , apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, de sub autoritatea sa;
 2. analizează şi propune Consiliului local crearea condiţiilor materiale şi financiare necesare pentru buna funcţionare a instiutuţiilor şi serviciilor publice de educaţie, sănătate, cultură, tineret şi sport, apărarea ordinii publice, apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, de sub autoritatea sa: urmăreţte şi controlează activitatea instituţiilot şi serviciilort publice de educaţie, sănătate, cultură, tineret şi sport, apărarea ordinii publice, apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, de sub autoritatea sa;
 3. propune organizarea de activităţi ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement;
 4. contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială; asigură protecţia locuinţelor sociale; înfiinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local;
 5. propune înfiinţarea şi organizarea de tîrguri, pieţe, oboare şi parcuri de distracţie, baze sportive şi asigură buna funcţionare a acestora;
 6. avizează atribuirea sau schimbarea denumirilor de străzi, de pieţe şi de obiective de interes local;
 7. propune şi avizează conferirea persoanelor fizice băştinaşe sau străine, cu merite deosebite, titlul de cetăţean de onoare al oraşului;
 8. propune şi avizează cooperarea sau asocierea cu persoane juridice locale sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes local: propune şi avizează înfrăţirea oraşului cu unităţi administrativ-teritoriale similare din alte ţări;
 9. propune sau avizează cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionle şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comun;
 10. sprijină activitatea cultelor religioase;
 11. asigură libertatea comerţului şi încurajează liberă iniţiativă, în condiţiile legii.
 12. Secretarul comisiei specializate exercită următoarele atribuţii principale:
 13. a) asistă preşedintele comisiei în asigurarea organizatorică a şedinţelor comisiei;
 14. b) face apelul nominal şi ţine evidenţa prezenţei la şedinţe a membrilor comisiei;
 15. c) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei decizii şi asupra rezultatelor votării;
 16. d) asigură redactarea avizelor, proceselor-verbale şi altor documente emise de comisia respectivă.

Secretarul comisiei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de regulamentul de constituire şi funcţionare  a consiliului, precum şi însărcinările comisiei sau ale preşedintelui acesteia.

 1. Ordinea de zi a şedinţei comisiei de specialitate se aprobă de membrii comisiei, la propunerea preşedintelui acesteia. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme suplimentare numai pînă la începerea şedinţei comisiei.
 2. Prezenţa membrilor comisiei de specialitate la şedinţele acesteia este obligatorie. În caz de absenţă a consilierului fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale comisiei de bază pentru el, preşedintele comisiei poate aplica acestuia sancţiunile ce ţin de competenţa sa sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni prevăzute în regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, inclusiv excluderea consilierului din componenţa comisiei. Absenţa consilierului, precum şi sancţiunile propuse de preşedintele comisiei se consemnează în procesele-verbale ale şedinţelor respective ale comisiei.
 3. Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează de către secretarul comisiei în procese-verbale. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.

Preşedintele comisiei poate permite ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţe închise.

                Competenţele de bază ale consiliului local

(1) Consiliul local are drept de iniţiativă şi decide, în condiţiile legii, în toate problemele de

interes local, cu excepţia celor care ţin de competenţa altor autorităţi publice.

(2) Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul

întîi stabilite la art.4 al Legii privind descentralizarea administrativă, consiliul local realizează

următoarele competenţe:

 1. a) decide punerea în aplicare şi modificarea, în limitele competenţei sale, a impozitelor şi

taxelor locale, a modului şi a termenelor de plată a acestora, precum şi acordarea de facilităţi pe

parcursul anului bugetar;

 1. b) administrează bunurile domeniului public şi ale celui privat ale oraşului;
 2. c) decide darea în administrare, concesionarea, darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor

domeniului public al oraşului, după caz, precum şi a serviciilor

publice de interes local, în condiţiile legii;

 1. d) decide vînzarea, privatizarea, concesionarea sau darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor

domeniului privat al oraşului, după caz, în condiţiile legii;

 1. e) decide atribuirea şi propune schimbarea destinaţiei terenurilor proprietate a oraşului, după caz, în condiţiile legii;
 2. f) decide asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi modernizare a drumurilor,

podurilor, fondului locativ în condiţiile Legii cu privire la locuinţe, precum şi a întregii infrastructurieconomice, sociale şi de agrement de interes local;

 1. g) decide efectuarea auditului intern;
 2. h) decide înfiinţarea instituţiilor publice de interes local, organizează serviciile publice de

gospodărie comunală, determină suportul financiar în cazul cheltuielilor bugetare;

 1. i) decide, în condiţiile legii, înfiinţarea întreprinderilor municipale şi societăţilor comerciale sau

participarea la capitalul statutar al societăţilor comerciale;

 1. j) decide, în condiţiile legii, asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale,

inclusiv din străinătate, pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, pentru promovarea şi protejarea intereselor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi colaborarea cu agenţi  economici şi asociaţii obşteşti din ţară şi din străinătate în scopul realizării unor acţiuni sau lucrări deinteres comun;

 1. k) decide stabilirea de legături de colaborare, cooperare, inclusiv transfrontalieră, şi de înfrăţire

cu localităţi din străinătate;

 1. l) aprobă, la propunerea primarului, organigrama şi statele primăriei, ale structurilor şi

serviciilor publice din subordine, precum şi schema de salarizare a personalului acestora;

 1. m) aprobă statutul oraşului şi regulamentul consiliului pe baza statutului-cadru şi a regulamentului-cadru, aprobate de Parlament; aprobă alte regulamente şi reguli prevăzute de lege;
 2. n) aprobă bugetul local, modul de utilizare a fondului de rezervă, precum şi a fondurilor

speciale, aprobă împrumuturile şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; operează modificări în bugetul local;

 1. o) aprobă, în condiţiile legii, planurile urbanistice ale localităţilor din componenţa unităţii

administrativ-teritoriale respective, precum şi planurile de amenajare a teritoriului;

 1. p) aprobă studii, prognoze şi programe de dezvoltare social-economică şi de altă natură;
 2. q) aprobă, în condiţiile legii, norme specifice şi tarife pentru instituţiile publice şi serviciile

publice de interes local din subordine;

 1. r) aprobă limitele admisibile de utilizare a resurselor naturale de interes local;
 2. s) aprobă simbolica unităţii administrativ-teritoriale, atribuie sau schimbă denumirile de străzi,

pieţe, parcuri şi de alte locuri publice în aer liber, stabileşte data celebrării hramului localităţii

respective, conferă cetăţenilor Republicii Moldova şi celor străini cu merite deosebite titlul de

cetăţean de onoare al oraşului, în condiţiile legii;

 1. t) alege, la propunerea primarului, viceprimarul în condiţiile prezentei legi;
 2. u) numeşte, pe bază de concurs desfăşurat în condiţiile legii, secretarul consiliului, eliberează

din funcţie, în condiţiile legii, viceprimarul şi secretarul consiliului, alte persoane numite de consiliu;

 1. v) contribuie la organizarea de activităţi culturale, artistice, sportive şi de agrement de interes

local; înfiinţează şi organizează tîrguri, pieţe, parcuri şi locuri de distracţie şi agrement, baze sportive şi asigură buna funcţionare a acestora;

 1. w) desemnează reprezentantul său în instanţele de judecată, în litigiile privind legalitatea

deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice; formează, din

rîndul membrilor săi, în funcţie de specificul şi necesităţile locale, comisii consultative de specialitate pentru diferite domenii de activitate, modifică componenţa acestora;

 1. x) contribuie, în condiţiile legii, la asigurarea ordinii publice, adoptă decizii privind activitatea

poliţiei municipale, a pompierilor şi formaţiunilor de protecţie civilă de interes local, propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestora;

 1. y) contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială, asigură protecţia

drepturilor copilului; decide punerea la evidenţă a persoanelor socialmente vulnerabile care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor locative; înfiinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local;

 1. z) examinează informaţiile consilierilor, ia decizii pe marginea lor; audiază dările de seamă şi

informaţiile primarului, ale conducătorilor de subdiviziuni, întreprinderi municipale şi instituţii

publice din subordine; ridică mandatul consilierilor în condiţiile legii; iniţiază, după caz, şi decide desfăşurarea referendumului local.

(3) Consiliul local realizează şi alte competenţe stabilite prin lege, prin statutul , oraşului ori prin regulamentul consiliului.

(4) Consiliul local nu poate adopta decizii care implică anumite cheltuieli fără indicarea sursei

de acoperire a costului realizării deciziilor respective.

T i t l u l  II

ŞEDINŢELE CONSILIULUI ORĂŞENESC

Capitolul  I

ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI ŞEDINŢEI

ŞI ALE SECRETARULUI CONSILIULUI

 

 1. Consiliul orăşenesc alege, prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează, asistat de secretarul consiliului. Votarea este organizată de secretarul consiliului.

Ordinea de alegere a preşedintelui şedinţei se stabileşte în următorul mod:pentru şedinţele ordinare şi extraordinare se alege preşedinte al şedinţei în ordinea ascendentă de validare a mandatelor.

Rezultatul alegerii preşedintelui şedinţei se consemnează în procesul-verbal  al şedinţei.

În fiecare şedinţă, consiliul desemnează un consilier din cei prezenţi, care semnează decizia consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se află în imposibilitatea de a o semna.

 1. Preşedintele şedinţei exercită următoarele atribuţii principale:
 2. a) conduce şedinţele consiliului;
 3. b) supune votului consilierilor proiectele de decizii, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor „pro”, „contra” şi a abţinerilor;
 4. c) semnează deciziile adoptate de consiliu, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal al şedinţei;
 5. d) asigură menţinerea ordinii în cadrul şedinţelor şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor, aprobat de consiliu;
 6. e) supune votului consilierilor în şedinţă orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;
 7. f) aplică, după caz, sancţiuni în limita competenţei sale sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.

 Preşedintele şedinţei îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările consiliului.

 1. În cazul în care, pe parcursul şedinţei consiliului, preşedintele ales pentru şedinţa respectivă, inclusiv prima şedinţă , nu îşi poate exercita atribuţiile sale, consiliul procedează la alegerea unui alt preşedinte al şedinţei, fapt care se consemnează în procesul-verbal al acesteia. În acest caz, procesul-verbal şi deciziile adoptate în cadrul întregii şedinţe sînt semnate de preşedintele nou-ales.
 2. Secretarul consiliului participă, în mod obligatoriu, la şedinţele consiliului fără drept de vot.

Pe lîngă atribuţiile prevăzute de Legea privind administraţia publică locală, secretarului consiliului îi revin următoarele atribuţii principale referitor la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor consiliului:

 1. a) asigură înştiinţarea consilierilor despre convocarea consiliului, iar la cererea primarului, sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi, organizează îndeplinirea şi a altor acţiuni necesare înştiinţării consilierilor şi convocării consiliului;
 2. b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţei consiliului;
 3. c) face apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;
 4. d) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui şedinţei, cu excepţia cazurilor cînd consiliul formează comisia pentru numărarea voturilor în anumite chestiuni de pe ordinea de zi supuse votării de consiliu;
 5. e) informează, în caz de necesitate, preşedintele şedinţei, despre numărul de voturi necesar pentru adoptarea unei sau altei decizii a consiliului;
 6. f) asigură întocmirea procesului-verbal al şedinţei, precum şi a dosarelor în care se păstrează materialele privind fiecare chestiune din ordinea de zi a şedinţei, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
 7. g) urmăreşte ca, la dezbaterea anumitor probleme şi la adoptarea deciziilor asupra lor, să nu participe consilierii prezenţi la şedinţă care cad sub incidenţa art.21 din Legea privind administraţia publică locală, informează preşedintele despre asemenea situaţii şi face cunoscute consilierilor consecinţele prevăzute de lege în astfel de cazuri;
 8. h) contrasemnează, în condiţiile legii, deciziile consiliului, cu excepţia deciziei de numire în funcţie a secretarului consiliului;
 9. i) acordă consilierilor, precum şi acestora în calitate de membri ai comisiilor de specialitate, asistenţă şi sprijin în activitatea lor, inclusiv la redactarea proiectelor de decizii sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu.

Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de constituire şi funcţionare a consiliului, precum şi însărcinările consiliului privitor la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

Capitolul  II

DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR

 1. Ordinea de zi a şedinţei consiliului cuprinde numărul curent al chestiunii propuse consiliului spre examinare, denumirea chestiunii şi numele raportorului (coraportorului).

În înştiinţarea despre convocarea şedinţei, pe lîngă ordinea de zi, data, ora şi locul şedinţei, se indică modul de familiarizare a consilierului cu proiectele de decizii, cu avizele comisiilor de specialitate, cu rapoartele sau informaţiile conducătorilor subdiviziunilor subordonate, cu timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun examinării în şedinţa consiliului.

Ordinea de zi a şedinţei consiliului se aduce la cunoştinţă locuitorilor unităţii administrativ-teritoriale respective prin mass-media sau prin orice alt mijloc de informare.

 1. Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului sau a consilierilor care au cerut convocarea consiliului în condiţiile art.16 din Legea privind administraţia publică locală şi se supune aprobării consiliului la începutul şedinţei.
 2. Consilierii sînt obligaţi să participe la lucrările consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa la secretarul consiliului.

Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să comunice din timp despre absenţa sa şi motivele absenţei nemijlocit primarului sau secretarului. Primarul, sau secretarul sînt obligaţi să aducă la cunoştinţa consilierilor prezenţi în şedinţă informaţia privind absenţa consilierului respectiv.

 1. Dacă în unitatea administrativ-teritorială există delegaţi săteşti, aceştia vor fi invitaţi, în mod obligatoriu, la şedinţele consiliului local. Delegatul sătesc participă la discuţii asupra problemelor din ordinea de zi fără drept de vot.
 2. Dezbaterea problemelor se face în ordinea strictă în care acestea sînt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe cu prezentarea succintă de către raportor a problemei înscrise pe ordinea de zi şi a proiectului de decizie asupra ei. Raportorul este, de regulă, consilierul care a iniţiat proiectul respectiv.

Preşedintele şedinţei are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvînt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop, el poate propune consiliului spre aprobare durata de timp ce va fi oferită fiecărui vorbitor, precum şi durata totală de dezbatere a proiectului, cu excepţia cazului cînd consiliul, la începutul şedinţei, a adoptat regulamentul de lucru al şedinţei consiliului.

În cadrul dezbaterii oricărei probleme de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului, consilierul îşi poate exprima opinia numai în cazul în care preşedintele şedinţei îi oferă cuvîntul. Consilierul este obligat ca în luarea sa de cuvînt  să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

 1. Preşedintele şedinţei permite oricînd unui consilier să răspundă la problema care îl priveşte personal sau referitoare la regulament.
 2. Preşedintele şedinţei poate propune încheierea dezbaterii unor probleme puse în discuţia consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se aprobă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.
 3. Se interzice proferarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.
 4. În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele şedinţei poate să întrerupă dezbaterile şi să ceară respectarea regulamentului, fiind în drept:
 5. a) să cheme la ordine;
 6. b) să retragă cuvîntul;
 7. c) să dispună eliminarea din sală a persoanelor, altele decît consilierii, care împiedică desfăşurarea lucrărilor.
 8. Faţă de consilierii care, în exerciţiul mandatului, au comis abateri de la prevederile legislaţiei sau ale regulamentului, consiliul poate decide, cu votul majorităţii consilierilor aleşi, aplicarea de sancţiuni, în limita competenţei sale ori poate aplica următoarele sancţiuni:
 9. a) avertisment;
 10. b) eliminarea din sala de şedinţe.
 11. Şedinţele consiliului se desfăşoară în limba de stat .

Actele consiliului se întocmesc şi se adoptă în limba de stat.

Capitolul  III

ELABORAREA PROIECTELOR DE DECIZII

 1. Dreptul de iniţiere a proiectelor de decizii ale consiliului aparţine consilierilor şi/sau primarului. Primarul participă la şedinţele consiliului local şi are dreptul să se pronunţe asupora tuturor problemelor supuse dezbaterii.
 2. Proiectele de decizii vor fi însoţite de o notă informativă şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop, secretarul consiliului şi personalul de specialitate din primărie vor acorda asistenţă tehnică de specialitate.

Proiectele de decizii se prezintă în limba de stat.

 1. Proiectele de decizii se propun pentru a fi incluse în ordinea de zi a şedinţei de către consilieri şi primar, consemnîndu-se titlul şi iniţiatorul proiectului, şi se aduc la cunoştinţa consilierilor imediat, cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost remise spre avizare şi cu invitaţia de a prezenta amendamente.
 2. Proiectele de decizii cu materialele de însoţire se transmit spre avizare comisiilor de specialitate ale consiliului, compartimentelor de specialitate ale primăriei şi serviciilor publice desconcentrate şi descentralizate în vederea întocmirii unui raport.

O dată cu transmiterea proiectelor de decizii, se precizează şi data prezentării raportului, informaţiei şi a avizului, cu condiţia ca raportul şi informaţia să fie remise şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a avizului.

Iniţiatorul proiectului de decizie sau al altor propuneri le poate retrage, sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor, pînă la înscrierea acestora în ordinea de zi.

 1. După examinarea proiectului de decizie şi a propunerilor compartimentului de specialitate al primăriei şi ale serviciilor publice, comisia de specialitate a consiliului întocmeşte un raport cu privire la adoptarea, modificarea sau respingerea lor.

Rapoartele, avizele se transmit secretarului consiliului, care va dispune măsurile corespunzătoare de remitere a lor către primar şi către consilieri cel tîrziu pînă la data şedinţei consiliului.

 1. Proiectele de decizii şi alte propuneri, însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de specialitate al primăriei şi al serviciilor publice, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în şedinţa ordinară a acestuia.

Capitolul  IV

PROCEDURA DE VOT

 1. Votul consilierilor este individual şi nu poate fi transmis altei persoane.

Votul consilierului se exprimă public, prin ridicarea mîinii, în cadrul votării deschise. Procedura votării deschise poate fi efectuată şi prin apel nominal.

Consiliul poate decide votarea secretă, la propunerea preşedintelui şedinţei sau a unuia dintre consilieri, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se stabileşte o anumită modalitate.

 1. Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele oferă explicaţii asupra obiectului votării şi sensului cuvintelor “pro” şi “contra”. Secretarul consiliului dă citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier în ordine de validare a mandatelor. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvîntul “pro” sau “contra”, în funcţie de opţiunea sa.
 2. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot.

Textul buletinelor de vot trebuie să fie clar şi precis. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele “pro”, “contra” şi „abţinut”.

Buletinele de vot se introduc  în urna de votare. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot în care nu a fost exprimată opţiunea consilierului sau au fost folosite mai multe cuvinte decît cele prevăzute în prezentul punct pentru a-şi exprima opţiunea.

 1. Deciziile se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazului în care, prin lege sau regulament, se cere o altă majoritate de voturi.

Dacă în sala de şedinţe este întrunit cvorumul necesar conform înregistrării, consiliul purcede la examinarea chestiunilor de pe ordinea de zi.

 1. Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal al şedinţei să fie consemnat expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze acestei cerinţe.
 2. Proiectele de decizii sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi supuse examinării acestuia în cadrul aceleiaşi şedinţe.

Capitolul  V

ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII

ŞI INFORMAREA CONSILIERILOR

 1. Consilierii pot adresa întrebări, în scris sau oral, primarului, viceprimarului, şi secretarului consiliului, şefilor serviciilor publice locale, precum şi altor persoane cu funcţie de răspundere invitate la şedinţa consiliului.

Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut. Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.

 1. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia să răspundă în scris, pînă la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.
 2. Consilierii pot solicita informaţiile necesare serviciilor sau instituţiilor publice locale, iar acestea sînt obligate să le furnizeze în termen de cel mult 2 săptămîni, dacă legea nu prevede altfel.

Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.

 1. Activitatea consilierilor ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audienţei se efectuează în corespundere cu Legea cu privire la petiţionare şi alte acte normative.