Economia

Economia

                                                     DECIZIA № 9-1                                                  

din  09 decembrie   2016

 Cu privire la aprobarea bugetului

orașuluiTeleneşti  pentru anul 2017

În temeiul art. 14 (2) lit. n) a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările operate prin legea nr. 267 din 01.11.2013, avînd în vedere avizul pozitiv al comisiei economie, buget-finanțe și administrarea domeniului public, examinînd bugetul orașului Telenești în a doua lectură, Consiliul orășenesc Telenești

 DECIDE:

 1. Se aproba in lectura adoua  Bugetul orasului Teleneşti pe anul 2017 la venituri in suma de 1  mii lei şi la cheltuieli în sumă de 11509.1  mii lei
 2. Se aprobă:
  • sinteza indicatorilor principali ai bugetului local: venituri, cheltuieli, inclusiv cheltuielile de personal, soldul bugetului şi sursele de finanţare, conform anexei nr. 1;
  • sinteza veniturilor bugetului local, conform anexei nr. 2;
  • resursele şi cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe, anexa nr. 3;
  • nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile publice finanţate de la bugetul local, conform anexei nr. 4;
  • sinteza veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul local, conform anexei nr. 5;
  • efectivul-limită de personal pentru instituţiile finanţate de la bugetul local, conform anexei nr. 6;
  • cuantumul fondului de rezervă a bugetului local, în sumă de 180,0 mii lei
  • Regulamentul privind constituirea şi utilizarea fondului de rezervă (anexa nr.7).
 3. Prezenta decizie intră în vigoare la 1 ianuarie 2017.

 

Preşedinte de şedinţă                                            Grigore Iliescu

 

Secretar al Consiliului                                             Nicolae Nastas

  

Anexa nr.1

la decizia Consiliului orășenesc Telenești nr.9/1 din 09 decembrie 2016

 

Indicatorii generali şi sursele de finanţare ale bugetului local _pe primăria Teleneşti
DenumireaCod EcoSuma, mii lei
I. VENITURI, total111509.1
inclusiv transferuri de la bugetul de stat 6753,0
II. CHELTUIELI, total2+311509.1
III. SOLD BUGETAR1-(2+3)

 

Secretarul Consiliului local

 

 

Anexa nr.2

la decizia Consiliului orășenesc Telenești nr.9/1 din 09 decembrie 2016

 

Sinteza veniturilor bugetului local pe primăria Teleneşti  pe anul 2017

 

DenumireaCod Eco (k4)Suma, mii lei
Venituri total: inclusiv 11509.1
Impozit pe venitul persoanelor fizice11111800
Impozitul funciar1131228.3
Impozitul pe bunurile imobiliare1132304.9
Impozite pe proprietate cu caracter ocazional11334.5
Taxele locale11441638.6
Taxa pentru patenta de intreprinzator1145300.0
Alte taxe pentru mărfuri şi servicii1146
Dividende primite1412
Renta141515.0
Taxe şi plăţi administrative1422
Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare1423
Incasari de la prestarea serviciilor cu plata1423464.3
Alte venituri14510.5
Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I19126753,0

 

Secretarul Consiliului local                                                           N.   Nastas

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.3

la decizia Consiliului orășenesc Teleneștinr. 9/1 din 09 decembrie 2016

 

Resursele şi cheltuielile bugetului local Telenești

conform clasificaţiei funcţionale şi pe program

DenumireaCodSuma, mii lei
     Cheltuieli recurente, în total 11509.1
          inclusiv cheltuieli de personal 5270.25
     Investiţii capitale, în total  
Servicii de stat cu destinaţie generală0111509.1
      Resurse, total 11509.1
            Resurse generale111044.8
            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare2464.3
      Cheltuieli, total 2691.7
Exercitarea guvernării03012511.7
Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie0802180
Servicii în domeniul economiei04 –
      Resurse, total 
            Resurse generale1
            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare2
      Cheltuieli, total 
Administrarea patrimoniului de stat5009
Dezvoltarea drumurilor6402
Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale061630.89
      Resurse, total 1630.89
            Resurse generale11630.89
            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare2
      Cheltuieli, total 1630.89
Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale75021280.89
Iluminarea stradală7505350
Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă08 868.7
      Resurse, total 868.7
            Resurse generale1860.7
            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare28.0
      Cheltuieli, total 868.7
Dezvoltarea culturii8502838.7
Sport860215.0
Tineret860315.0
Învăţămînt09 5582.45
      Resurse, total 5582.45
            Resurse generale15182.45
            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare2406.3
      Cheltuieli, total 5582.45
Educaţie timpurie88025582.45
Protecţia socială10 752.61
      Resurse, total 752.61
            Resurse generale1752.61
            Resurse colectate de autorităţi/instituţii bugetare2
      Cheltuieli, total 
Protecţia a  familiei şi a copilului9006752.61
Protecţie socială în cazuri excepţionale9012

 

           

 

 

 

Anexa nr. 4

la decizia Consiliului orășenesc Telenești nr. 9/1 din 09 decembrie 2016

 

Nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plată de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul local pe anul 2017

 

Nr. d/oCodul Eco (K6)Instituţia, denumirea serviciilorCostul serviciilor (lei)
1234
1142320Tariful de bază pentru chiria anuală a unui metru pătrat de spaţiu acordat de instituţiile publice: 

 

  –          amplasate în oraşul Teleneşti 
  –          amplasate în satul Mihalaşa 
  Cuantumul minim al chiriei se determină conform formulei aprobate în legile bugetare anuale, cu aplicarea tarifului de bază indicat mai sus
2142320Încasările pentru serviciile comunale prestate de instituţiile publicedupă fact
Grădiniţele finanţate din bugetul local:
6142310Plata părinţilor pentru alimentarea copiilor de vîrstă preşcolară (lei/copil/zi)Conform ordinelor Ministerului Educaţiei

 

Secretarul Consiliului local

 

 

  Anexa nr. 5

la decizia Consiliului orășenesc Teleneștinr. 9/1 din 09 decembrie 2016

 

Sinteza veniturililor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din

bugetul local a Primăriei Teleneşti  pe anul 2017

                                                                                                                           (mii lei)

Nr. d/oDenumirea instituţiei

 

Cod

Grupa funcţiei

Suma preconizată spre încasare pe subcomponente de surse:
Resurse fonduri speciale

(296)

Resurse atrase de instituţii

(297)

Resurse atrase pentru  proiecte    finanţate din surse externe

(298)

123456
1Primăria or.Teleneşti  – aparat011150.0  
2GrădiniţaAndrieş0911293.4  
3Grădiniţa Guguţă0911112.9  
4Centrul de Cultură Teleneşti08205.0  
5Căminul cultural  Mihalaşa08203.0  
Total 464.3  

 

Secretarul Consiliului local

 

 

Anexa nr. 6

la decizia Consiliului orășenesc Telenești nr 9/1 din 09 decembrie 2016

 

Efectivul limită al statelor de personal

din instituţiile publice finanţate de la bugetul local a Primăriei Teleneşti

pe anul 2017

 

Nr. d/oDenumireaCod org 2Efectivul de personal, unități
1234
1Primăria Teleneşt- aparat1095823,3
2Grădiniţa Andrieş0867649,3
3Grădiniţa Guguţă0867721,1
4Centrul de Cultură Teleneşti0816511,5
5Teatre populare081627,0
6Căminul cultural Mihalaşa086802,0
7Biblioteca Mihalaşa086791,0
8Centrul multifuncţional1284011,0
    
Total 126,2

 

 

   Anexa nr. 7

                                                                                                       la decizia Consiliului orășenesc Telenești nr. 9/1 din 09 decembrie 2016

 

REGULAMENTUL

privind constituirea fondurilor de rezervă ale autorităţilor

administraţiei publice locale şi utilizarea mijloacelor acestora

 1. Dispoziţii generale
 2. 1. Regulamentul privind constituirea fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale şi utilizarea mijloacelor acestora (în continuare – Regulamentul) determină modul de constituire, utilizare, evidenţă şi control al fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale.
 3. Constituirea fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei

publice locale, utilizarea şi alocarea mijloacelor acestora

 1. Fondul de rezervă este un fond bănesc, constituit anual de autoritatea reprezentativă şi deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale şi destinat unor cheltuieli pentru acţiuni cu caracter excepţional şi imprevizibil, care nu sînt prevăzute în bugetul unităţii administrativ-teritoriale respective şi care ţin de competenţa autorităţilor administraţiei publice locale.

2 Cuantumul fondului de rezervă se aprobă anual de către autoritatea reprezentativă şi deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale la aprobarea bugetului pentru anul următor, în mărime de cel mult 2% din volumul cheltuielilor bugetului ei, în conformitate cu prevederile articolului 18 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale.

 1. Mijloacele fondului de rezervă pot fi utilizate pentru:
 2. a) lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale şi ale avariilor, efectuarea lucrărilor de proiectare aferente acestor acţiuni-25% din mijloacele fondului de rezervă .
 3. b) restabilirea obiectelor de importanţă locală (care se află la balanţa autorităţilor publice locale) în cazul calamităţilor naturale provocate de procese geologice periculoase-15% din mijloacele fondului de rezervă .
 4. c) acordarea ajutorului financiar unic pentru sinistraţi-10% din mijloacele fondului de rezervă .
 5. d) acordarea ajutorului financiar unic persoanelor socialmente vulnerabile-40% din mijloacele fondului de rezervă.
 6. e) finanţarea unor acţiuni de promovare a culturii, altor activităţi avînd drept scop dezvoltarea comunităţii-4% din mijloacele fondului de rezervă.
 7. f) recuperarea cheltuielilor legate de transportarea şi repartizarea ajutoarelor umanitare acordate unităţii administrativ-teritoriale (în caz de necesitate)1% din mijloacele fondului de rezervă.
 8. g) acordarea ajutorului financiar sau material serviciului de pompieri şi salvatori pentru îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale, conform prevederilor legale-1% din mijloacele fondului de rezervă.
 9. h) alte cheltuieli cu caracter imprevizibil şi necesităţi de urgenţă, care, în conformitate cu legislaţia, ţin de competenţa autorităţilor publice locale-4% din mijloacele fondului de rezervă.
 10. În cazul încasării în procesul de executare a bugetului a veniturilor suplimentare la cele aprobate în bugetul unităţii administrativ-teritoriale, fondul de rezervă poate fi completat pe parcursul anului cu mijloace financiare, în limita stabilită de autoritatea reprezentativă şi deliberativă respectivă, dar nu mai mult de 2% din volumul cheltuielilor preconizate în buget.
 11. Alocarea mijloacelor fondului de rezervă se efectuează în baza deciziei autorităţii reprezentative şi deliberative a unităţii administrativ-teritoriale respective, în limita alocaţiilor prevăzute în buget şiîn baza documentelor justificative.
 12. În cazuri excepţionale şi necesităţi de urgenţă (punctul 3 litera a) din prezentul Regulament) autoritatea executivă a unităţii administrativ-teritoriale va aloca, în baza dispoziţiei sale, mijloace din fondul de rezervă, cu aprobarea ulterioară obligatorie de către autoritatea reprezentativă şi deliberativă respectivă.

 

 

III. Procedura elaborării şi adoptării deciziilor autorităţii reprezentative

şi deliberative a unităţii administrativ-teritoriale privind utilizarea mijloacelor din fondul de rezervă

 1. Autoritatea executivă a unităţii administrativ-teritoriale examinează cererile, demersurile, solicitările (în continuare – cereri) parvenite de la persoanele fizice şi juridice privind alocarea de mijloace din fondul de rezervă şi le remite pentru examinare personalului abilitat cu acest drept (primăria – în cazul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi al municipiului Chişinău, aparatul preşedintelui raionului şi/sau direcţiile consiliului raional – în cazul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea sau comitetul executiv şi/sau direcţiile subordonate autorităţii reprezentative şi deliberative a unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special).
 2. În urma examinării cererilor primite şi a documentelor justificative, cu excepţia cazului expus în punctul 5 litera a), autoritatea executivă elaborează un aviz şi proiectul de decizie, care se prezintăîn modul stabilit autorităţii reprezentative şi deliberative respective.
 3. Autoritatea reprezentativă şi deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale examinează cererea, avizul sau proiectul de decizie, precum şi alte materiale justificative şi decide asupra alocării mijloacelor din fondul de rezervă.
 4. Modul de alocare a mijloacelor din fondurile de rezervă ale

autorităţilor administraţiei publice locale

 1. Direcţia generală finanţe, subdiviziunea financiară a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi, în baza deciziei autorităţii reprezentative şi deliberative respective şi a documentelor justificative, alocă mijloace din fondul de rezervă, cu precizarea planului de cheltuieli.
 2. Mijloacele fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale prevăzute pentru a fi alocate persoanelor juridice se transferă pe conturile acestora, iar cele alocate persoanelor fizice – la conturile acestora sau se achită nemijlocit în mijloace băneşti, în funcţie de solicitarea beneficiarului.
 3. Finanţarea cheltuielilor din fondul de rezervă se efectuează pe măsura încasării veniturilor în bugetul unităţii administrative- teritoriale şi se reflect în partea de cheltuieli într-o poziţie distinctă.
 4. Evidenţa şi controlul utilizării mijloacelor fondului de rezervă
 5. Mijloacele fondului de rezervă se utilizează în strictă conformitate cu destinaţia lor, prevăzută în decizia autorităţii reprezentative şi deliberative respective.
 6. Datele privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă se reflectă în informaţiile despre mersul executării bugetului unităţii administrativ-teritoriale.
 7. Autoritatea executivă a unităţii administrativ-teritoriale prezintă autorităţii reprezentative şi deliberative raportul despre utilizarea mijloacelor fondului împreună cu raportul privind mersul execuţiei bugetului unităţii administrativ-teritoriale sau la altă dată, la solicitarea autorităţii reprezentative şi deliberative.
 8. Soldul neutilizat al mijloacelor alocate din fondul de rezervă se restituie în bugetul unităţii administrativ-teritoriale, conform situaţiei la 31 decembrie.
 9. Controlul asupra utilizării eficiente şi după destinaţie a mijloacelor fondului de rezervă se efectuează de către organele de control abilitate cu acest drept.
 10. Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor fondului de rezervă constituie temei pentru perceperea lor integrală şi incontestabilă în bugetul unităţii administrativ-teritoriale respective şi tragerea la răspundere a persoanelor culpabile, în conformitate cu prevederile legislaţiei.
 11. Responsabilitatea pentru alocarea şi utilizarea mijloacelor fondului de rezervă revine autorităţii executive a unităţii administrativ-teritoriale respective.